"نام گل سرخ"
شعر: سعید یوسف
whats_in_a_name


دیگر هرگز نگو
ترانه سرود: هاینریش گلیک، آهنگ: دیمیتری پوکارس، ترجمه بهرام قدیمی
http://www.asar.name/2012/03/hirsch-glik.html


بی آنکه نامش را ببرم
ترانه:  ژرژ موستاکی، ترجمه تراب حق شناس
http://www.asar.name/2012/06/sans-la-nommer.html