چاپ
دسته: یادبود تراب حق‌شناس

با تاسف بسیار رفیق تراب حق شناس در آخرین ساعات روز دوشنبه 5 بهمن 1394 در بیمارستان امیل روکس درگذشت. رفیق تراب طی چندین دهه در راه آزادی و عدالت پیکار کرد و همواره از مدافعان خلق فلسطین بود. هفته گذشته که به ملاقات او رفته بودم از این که کارهای زیادی را باید انجام دهد صحبت کرد و از استقبال جامعه کتابخوان ایران و به ویژه جوانان، از آثار کمونیستی بسیار شادمان بود.
از جانب خودم و از طرف رفقایم در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران درگذشت رفیق تراب را به رفقای اندیشه و پیکار، به خانواده و دوستان او و به همه آزادیخواهان تسلیت می گویم.
مهدی سامع
سه شنبه 6 بهمن 1394 - 26 ژانویه 2016