چاپ
دسته: یادبود تراب حق‌شناس

پس از نیم قرن تلاش خستگی ناپذیر و بی وقفه ،تراب حق شناس، پیکارگر راه آزادی و سوسیالیسم، جهان مارا واگذاشت ودر اندوه وظایف بیشمار برجای مانده اش ماند . انسانی که زندگی اش را بیدریغ در راه  مقاومت ومبارزه  گذاشته بود،پس از پنج سال مبارزه با بیماری آی ،ال،اس ، روز دوشنبه 5 بهمن ماه 1394 برابر با 25 ژانویه 2016  دربیمارستانی در حومه پاریس و در تبعید در گذشت.
رزمنده کمونیست رفیق تراب حق شناس ، بیش از پنجاه سال از زندگی سراسر تلاش انسانی و اجتماعی خود را در راه مبارزه با اختناق ، دیکتاتوری ، برای آزادی ستم‌دیدگان و محرومان و استثمارشدگان سپری کرد. مبارزی که از جهرم برخاست و برای یافتن آفتاب حقیقت وعدالت و  همبستگی انسانی راهی درازی راپیمود و در راه یافتن عنصر رهایی انسان  از حوزه علمیه قم  ونهضت آزادی و مجاهدین  گذشت وبه جنبش رهایبخش خلق  فلسطین و سوسیالیسم ومارکسیسم رسید. علیرغم فرازونشیب ها و تحولات بزرگ جهان  در نیم قرنی که در مبارزه بود؛ او هرگز این عنصر انسانی و همبستگی طبقاتی مردمان فرودست را وانگذاشت.  رفیق تراب  تا اخرین لحظات زندگیش به سوسیالیسم و آزادی ومبارزه رهایبخش مردمان باور داشت ودر تاریکترین و دشوارترین لحظات کوشید شمعی روشن در دست رزمندگانی باشد که به افق رهایی باور دارند . او در همه لحطات زندگیش  برای همبستگی مردمان ، دفاع از حق مقاومت و مبارزه  برحق ستمدیگان علیه اشغالگران مبارزه کرد و آثار درخشانی در دفاع از خلق فلسطین ، دفاع از سوسیالیسم ، ادبیات و ترانه های  مقاومت  ازخود برجای گذاشت.  فعالیت های تراب  در عرصه نظری و در عرصه مبارزه وهمبستگی انترناسیونالیستی با مبارزات کارگران ومحرومان ، همگی  حکایت گر تلاش خستگی ناپذیر جان سرکشی است که رهایی انسان را در گرو مبارزه علیه سرمایه داری وبرای  سوسیالیسم می دید.  شورهموار کردن راه رهایی مردمان ، تا پایان زندگی، حتی هنگامی که دیگر توان حرکت نداشت در جانش شعله ور بود.  دریغا که این جان سرکش وانسان شریف  ومتعهد به آرمان رهایی نتوانست بر بیماری لاعلاجی که داشت غلبه کند و کارهای ناتمامش را به انجام رساند. رفیق تراب رفت اما نامش مانند سرودی بلند ورسا در جنبش بزرگ مردمان ایران وخاورمیانه برای برابری وآزادی خواهد ماند و هرجا سرود همبستگی مردمان خاورمیانه و فلسطین هست نام تراب خواهد درخشید.
کمیته مرکزی سازمان راه کارگر درگذشت این رفیق کمونیست و وفادار به آرمان رهایی مردمان را به خانواده وهمه رفقا و یاران رفیق تراب در جنبش کارگری وچپ  تسلیت میگوید.  ما او را همچون همه رزمندگان سرفراز جنبش کارگری و کمونیستی در نبردی که علیه نابرابری ،استبداد ،اشغال ،ارتجاع ،سرمایه داری و امپریالیسم جریان دارد و خواهد داشت  بیاد خواهیم آورد.  
گرامی باد  یاد و خاطره رفیق تراب حق شناس، مرگ به رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم ،
کمیته مرکزی سازمان راه کارگر