چاپ
دسته: Uncategorised

8c6c718f-9d6e-4b08-aa34-ffddde718d0c.jpg

  کرانه‌های اهواز: فقر مهلک بر دریایی از ثروت

 گزارش توصیفی از "نثار" پیرامونِ کِناره‌نشین‌های شهر اهواز

 اردیبهشت ۱۴۰۱- مه ۲۰۲۲