چاپ
دسته: Uncategorised

hgf.jpg بررسی فاجعه انقلاب خونین فرهنگی و پیامدهای آن

صحبت‌های رفیق احمد از "اندیشه و پیکار" در جلسه رفقای جمع  "ساچمه‌های تبعیدی"

۲۴-آوریل-۲۰۲۲