چاپ
دسته: جنبش‌های اجتماعی

صدای-آبان-۹۸_2.jpgفعالیت مبارزه (3)

یاد آر آبان احمر را
روایت اول:-آبان-۹۸
به نعره می‌گوید: سلمیة! این واژه شعارِ کوتاهی بود که در تمامی اعتراضات پراکندۀ اتوبانِ