چاپ
دسته: کتاب


Andesheh va Peykar

No 4
 


انديشه و پيکار
شماره چهار


آذر ۱۳۷۲
دسامبر ۱۹۹۳

فهرست
تراب حق‌شناس و حبیب ساعی گفتگو با خویش: مسائلی کماکان حاد
هیئت تحریریه اندیشهء رهائی مصاحبه با پل سویزی
دومینیک لوکور لوئی آلتوسر، فلسفه و مبارزه طبقاتی
مصاحبه با لوئی آلتوسر
آرنو مونستر شرح کوتاهی از زندگی و آثار ارنست بلوخ
حبیب ساعی من، سوژهء فلسفی (من دروغین، سوژه خیالی، اسطوره فلسفی)
ترجمهء پانته‌آ ک. مصاحبه با آبراهام صرفتی
تراب حق‌شناس فلسطین و پیچیدگی‌های جنگ و صلح
زیاد ابو عمرو اجنبش حماس: علت وجودی، موقعیت و خطر آن
ترجمهء‌تراب حق‌شناس محمود درویش احمد عرب (شعر)
حبیب ساعی بازى با بحران (در بارهء سمينار هانوفر)
ز بيژن هيرمن پور و ه. آذر در حاشيهء جنگ خليج