چاپ
دسته: کتاب

اندیشه و پیکارAndeesheh-Va-Peykar-1
شماره یک 

آبان - آذر ۱۳۶۶
اکتبر - نوامبر

۱۹۸۷

بخش اول
فهرست
  ا. ح. عارف و حبیب ساعی چرا بحران و چرا این نشریه؟
  ا. ح. عارف مارکسیسم و بحران جنبش کمونیستی
ترجمهء ت. ح. لوئی آلتوسر بحران مارکسیسم
ترجمهء ت. ح. پل سوئیزی بحران در تئوری مارکسی
ترجمهء ت. ح. لوچیو کولتی آیندهء مارکسیسم
  حبیب ساعی نقدی بر نظرات حزب کمونیست ایران راجع به مسألهء شوری
بخش دوم
  ا. ح. عارف جنگ خلیج و جایگاه این منطقه در استراتژی جهانی
  سرتوک اکتبر سرخ (شعر)
  نیما یوشیج از شهر صبح (شعر)