لوئيز ميشل، يك عمر سرشار از مبارزه

پنجشنبه ، ۱۶ اسفند ۱۳۸۶؛ ۰۶ مارس ۲۰۰۸

چاپ

لوئيز ميشل

يك عمر سرشار از مبارزه

ترجمه و انتشار به فارسى
به مناسبت نخستين سالگرد درگذشت
پوران بازرگان، بانوى انقلاب و سوسياليسم

انتشارات اندیشه و پیکار
پاریس - ۶ مارس ۲۰۰۸